close
تبلیغات در اینترنت
حقوق
loading...

والانما

حقوق

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


با کمک به آفریده های خداوند، سرنوشت خود را نیکو کنید

برای حمایت و پشتیبانی از حیوانات بی آزار خانگی چون سگ و گربه ها که در خیابانها و بیابانهای مختلف آواره و بی سرپرست و یا مصدوم هستند و یا مورد ستم و آزار انسانهای روانی قرار میگیرند، به شبکه های اجتماعی زیر بپیوندید:

گروه تلگرامی حامیان حیوانات:

https://t.me/joinchat/BxbTyUQk4G4HJpmkULCwCg

کانال تلگرامی اعلام حیوانات امداد شده:

https://t.me/rescued911

کانال تلگرامی اعلام حیوانات آسیب دیده و مصدوم و یا نیازمند پناه:

https://t.me/heyvanateasibdide


ارث

بازدید : 11 06 / 08 / 1396 نظرات ()

دارایی متوفی بعد از کسر واجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند. مالیات بر ارث به آن تعلق میگیرد.

ارث خیار

بازدید : 13 27 / 07 / 1396 نظرات ()

انتقال حق خیار از متوفی به وارث وی را ارث خیار گویند.

ارش

بازدید : 15 24 / 07 / 1396 نظرات ()

کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیوب در روز تقویم مال مورد معامله و مخرج آن کسر قیمت صحیح در روز تقویم میباشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش به دست میاید. گاه انرا ارش عیب گویند.

ارض

بازدید : 14 23 / 07 / 1396 نظرات ()

در اصطلاحات حقوقی به قطعه ای از زمین ارض گفته میشود. چنانکه به چندین قطعه زمین,اراضی گویند.

آژانس

بازدید : 14 23 / 07 / 1396 نظرات ()

آژانس لفظ فرانسوی و در اصطلاحات حقوقی به معنی نمایندگی است.

اسباب تملک

بازدید : 13 22 / 07 / 1396 نظرات ()

اسباب قانونی برای مالک شدن چیزی، مثلا عقد یکی از اسباب تملک است و یا ارث بردن نیز از اسباب تملک میباشد. ایقاع هم ممکن است سبب تملک باشد.

احتیاط

بازدید : 11 21 / 07 / 1396 نظرات ()

اخذ شیوه ای که در آن حتی المقدور منظور مقنن عملی گردد و این در مواردی است که شک پیش آید وگرنه در مواردی که منظور مقنن روشن است موردی برای احتیاط نیست.

احیاء

بازدید : 15 14 / 07 / 1396 نظرات ()

مقصود احیای زمینهای موات و مباح و نیز کارهایی است که در نظر عرف,آباد کردن محسوب میشود. مع ذلک , صدق عرفی این مفهوم هم به هدف احیاء بستگی دارد و هم به نوع زمینی که احیاء میشود.

احیای موات

بازدید : 9 14 / 07 / 1396 نظرات ()

رجوع به احیاء کنید. در کل احیاء و آیین نامه عمران بایر و موات مصوب ۴۳/۱۰/۱۶ هیأت وزیران شماره ۳۵۴۰۲ 

اخذ به شفعه

بازدید : 7 14 / 07 / 1396 نظرات ()

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیم بین دو نفر مشترک باشد و یکی حصه خود را به ثالث بفروشد,شریک دیگر حق أخذ به شفعه دارد,یعنی حق دارد که به مقدار ثمن به مشتری بدهد و مبیع را تملک کند. اخذ به شفع از ایقاعات است.

اخطار

بازدید : 9 14 / 07 / 1396 نظرات ()

در لغت به معنی یادآوری و خاطرنشان نمودن است. در اصطلاحات اداری یاداوری کردن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است  مانند اخطارهای مالیاتی و اخطارهایی که از طرف وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده میشود.

اخطارنامه

بازدید : 5 14 / 07 / 1396 نظرات ()

اخطارنامه, به ورقه رسمی متضمن اخطار را گویند.

ادعاء

بازدید : 23 12 / 07 / 1396 نظرات ()

اصطلاح قدیمی در فقه دادرسی که مترادف دعوی میباشد.

اذن

بازدید : 7 12 / 07 / 1396 نظرات ()

اعلام رضای مالک یا نماینده قانونی او و یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قایل شده است. برای انجام دادن یک عمل حقوقی خواه عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمالی.

اراده باطنی

بازدید : 9 12 / 07 / 1396 نظرات ()

مترادف اراده حقیقی است. اراده خطور کرده در ضمیر را گویند,خواه مدلول ایجاب یا قبول کاملا مطابق با آن باشد یا نباشد. در مقابل اراده ظاهری بکار میرود.

اراده حقیقی

بازدید : 7 10 / 07 / 1396 نظرات ()

اراده ای که در نفس وجود پیدا کرده و هنوز ابراز نشده باشد,خواه ابراز آن به وسیله الفاظ ایجاب و قبول باشد یا به وسیله اشاره یا نوشته یا فعل در این معنی اراده حقیقی ترجمه volonteintlme در حقوق فرانسه است.

اراده ظاهری

بازدید : 9 10 / 07 / 1396 نظرات ()

اراده مکشوف با کاشف از قصد انشاء را گویند. یعنی مدلول کاشف از قصد انشاء را اراده ظاهری نامیده اند. خواه مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کرده باشد و خواه نباشد. العقود تابعه للقصود همین اراده ظاهری است نه اراده باطنی.

اراضی آیش

بازدید : 10 09 / 07 / 1396 نظرات ()

عناصر اراضی آیش عبارت است از:

الف- بالفعل  مالک داشته باشد.

ب- زمین مزروعی باشد.

ج- مالک برای مدت معلوم یا محدودی از کشت و زرع آن خودداری کرده باشد. اراضی آیش جزو اراضی مقروز هر قریه است.

اراضی بیابانی

بازدید : 37 09 / 07 / 1396 نظرات ()

در پاره ای از روستاها مقداری از اراضی اطراف روستا را اهالی آن به کمک هم و به طور جمعی احیاء مینمایند و چون آب قریه به همه این قسم زمینها نمیرسد, هر سال به قرعه بعضی از اهالی در آن قسمت این اراضی که آب نمیرسد کشت میکنند. این زمینها با اراضی مواتی که حریم روستا را تشکیل میدهد فرق دارد و ملک اهالی محسوب میشود و نوعی از اراضی مشاع اهالی است.

اراضی دایر

بازدید : 31 08 / 07 / 1396 نظرات ()

اراضی دایر به اراضی آباد و آیش گفته میشود. در مقابل اراضی بایر و موات و متروکه است.

اراضی متروکه

بازدید : 8 08 / 07 / 1396 نظرات ()

عناصر آن چنین است:

الف-سابقه مالکیت خصوصی

ب-فعلا مشغول به کشت و آباد نباشد.

ج- مالک پیشین از مالکیت آن قهرا یا به اختیار چشم پوشیده باشد. مثل زمینی که مالکان آن در زلزله به کلی از میان رفته باشند و ویران افتاده باشد.

اراضی مشاعی

بازدید : 25 08 / 07 / 1396 نظرات ()

در اصطلاحات ثبتی اراضی مشاعی به سه دسته تقسیم میشونند:

الف- اراضی بیابانی

ب- اراضی مواتی که حریم روستا را تشکیل میدهند و اهالی برای تعلیف دواب و کندن بوته و نظایر آن از آنها استفاده میکند.

ج- اراضی دیمکار که اهالی روستا باهم آنرا احیا کرده و هرساله با تقسیم موقت عده ای در آنها کشت دیم میکنند و بطور مشاع مالک عین آن اراضی هستند.

اجرای اسناد رسمی

بازدید : 5 04 / 07 / 1396 نظرات ()

اجرای اسناد رسمی تنظیم شده به وسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر مأموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مواد 92 و 93 قانون ثبت میباشد.

ضمانت اجرا

بازدید : 5 04 / 07 / 1396 نظرات ()

الف- قدرتی که برای بکار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده میشود.

ب- عکس العمل قانون در مقابل تخلف از یک دستور قانونی

اجرائیه سند ذمه ای

بازدید : 9 04 / 07 / 1396 نظرات ()

اجراییه ای است ثبتی که بر اساس آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا صادر میشود و از آثار عمده آن قابلیت  توقیف مدیون سند در صورت استنکاف از ادای دین است.

اجرائیه سند شرطی

بازدید : 5 04 / 07 / 1396 نظرات ()

در مقابل اجرائیه سند ذمی بکار میرود. اجرائیه سند شرطی بر اساس ماده 34 قانون ثبت صادر میشود و دارای مختصاتی است. از آن جمله این که مدیون سند توقیف نمیشود، برعکس سند ذمه ای.

اجرت

بازدید : 10 02 / 07 / 1396 نظرات ()

در عقد اجاره خدمات عوض اقتصادی خدمت را اجرت میگویند. مال الاجاره را هم اجرت نامند در این صورت این کلمه با لغت دیگر مرکب است. مانند اجره المسمی و اجرت المثل

اجرت المثل

بازدید : 5 02 / 07 / 1396 نظرات ()

اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاریه ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده میشود. خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او، در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد. و البته این اصطلاح گاهی به معنی عوض المثل هم میباشد.

اجرت المسمی

بازدید : 5 02 / 07 / 1396 نظرات ()


اجرتی که در عقد اجاره میباشد را اجرت المسمی گویند.

اجاره نامه

بازدید : 37 02 / 07 / 1396 نظرات ()


اصطلاح عامیانه سند اجاره را اجاره نامه گویند که نوشته ای حاکی از عقد اجازه میباشد.

اجاره معاطاتی

بازدید : 9 30 / 06 / 1396 نظرات ()

اجاره معاطاتی اجاره ای است که ایجاب و قبول آن غیر لفظی باشد. گفته اند در اجاره خدمات، اجاره معاطاتی غیرقابل تصور است. به همین جهت اگر کسی به دیگری دستور انجام کاری را بدهد و آن شخص بدون گفتن چیزی که حاکی از قبول دستور مزبور باشد اقدام به انجام آن کار کند، این عمل حقوقی را اجازه نمیدانند بلکه بعضی آن را اباحه منفعت به عوض دانسته اند و عجیب این است که قانون مدنی نیز تحت عنوان استیفا، از نظر اخیر پیروی کرده است. و آنرا از اسباب ضمان قهری دانسته است.

اجاره نامچه

بازدید : 5 30 / 06 / 1396 نظرات ()

اجاره نامچه به سند اجاره گفته میشود که بیشتر در اصطلاحات عامیانه بکار میرود.

اجاره نود و نه ساله

بازدید : 5 29 / 06 / 1396 نظرات ()


اجاره های طویل المدت را با عنوان اجاره نوده و نه ساله مشخص میکنند. همان طور که در نکاح منقطع هم مدت تود و نه ساله میتواند معین شود.

اجازه

بازدید : 5 29 / 06 / 1396 نظرات ()


اجازه اظهار رضایت شخصی میباشد که قانون رضای او را شرط تأثیر عقد یا ایقاعی دانسته است که از دیگری صادر شده باشد. مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود و اگر پیش از آن صادر شود آن را اصطلاحأ اذن نامند. گاهی به طور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه به معنی بالا بکار میبرند و این استعمال را انحلاط است.

معنی اذن

بازدید : 7 29 / 06 / 1396 نظرات ()


در اصطلاحات علم درایه عبارت است از اذن استاد حدیث به دیگری در نقل روایات تحت شرایط خاص و لازم نیست که مجیز برتر از مجاز باشد. اجازه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد و حتی به غیر ممیز هم اجازه داده میشود.

آیین نامه

بازدید : 5 27 / 06 / 1396 نظرات ()

مقرراتی که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع و در معرض اجرا میگذارند، خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوع باشد، خواه در مواردی باشد که اساسا قانونی وضع نشده است. در همین مورد لفظ نظامنامه هم استعمال شده است.

آبونمان

بازدید : 5 27 / 06 / 1396 نظرات ()


آبونمان یا abonnement عنوان عقودی است که در آنها تعهد به طور متناوب یا مجدد انجام میشود و عوض آن مقطوعا معین و یکجا یا به اقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن و برق یا روزنامه و تئاتر یا گاز و تلفن و مانند آنها. عوض را وجه اشتراک گویند.

سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تعداد صفحات : 3

تبلیغات

اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی